WUOS
Львівська регіональна громадська організація "Західно-Українська орнітологічна станція" Експедиція "AVOSETTA" Експедиція "Прип'ять" Cпеціальні дослідження окремих видів Нові пункти кільцювання та вісті з життя орнітологів Інструкція роботи у таборі по кільцюванню птахів ЛІРИКА

Список видів птахів Української орнітофауністичної комісії на 2002-2003 роки

Бібліографія
 
Стара версія сайту ЗУОС
 
Зоологічний музей ЛНУ
 
ЗУОС: напрямки і результати діяльності
(збірник праць)

(PDF, 1 583 Kb)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРНІТОФАУНИ ЗАКАЗНИКА ЗА ДАНИМИ ОБЛІКІВ ТА ВІДЛОВІВ, ВАЖЛИВІ ФАУНІСТИЧНІ ЗНАХІДКИ


І. Шидловський, І. Горбань, Т. Лисачук


     Необхідність дослідження стану орнітофауни заказника "Чолгинський" зумовлена тим, що даний заказник є новим для заповідного фонду України, і по ньому на сьогодні лише накопичуються різного роду дані та описи. Крім того, це чи не єдина на Львівщині, і одна з небагатьох в Україні внутріконтинентальних територій, що характеризується високою чисельністю і видовим різноманіттям птахів (особливо в період міграцій).
     Дослідження складу орнітофауни заказника "Чолгинський" проводилися шляхом пентадних обліків (Вusse, 1973) та шляхом відлову і кільцювання птахів під час міграцій протягом 1995-2002 рр. Спостереженнями виявлено, що в заказнику присутні птахи з 16 систематичних рядів.
     Ряд Гагароподібні Gaviiformes - представлений лише одним видом - гагарою чорношиєю (Gavia arctica), яка виступає тут як пізньо-осінній пролітний вид, що зустрічається поодиноко.
     Ряд Норцеподібні Роdicipediformes - представлений чотирма видами, які постійно гніздуються тут і жирують під час міграцій: пірникоза велика (Podiceps cristatus), пірникоза сірощока (P. griseіgena), пірникоза чороношия (P. nigricollis) та мала (P. ruficollis). І один вид - пірникоза червоношия (P. аuritus) зареєстрований тут лише один раз у 1993 р.
     Ряд Пеліканоподібні Pelecaniformes - представлений двома видами, серед яких великий баклан (Phalacrocorax carbo) є звичайним залітним та пролітним видом, а малий баклан (P. pigmaeus) зареєстрований лише як залітний вид (23 ос., 11.08.1998).
     Ряд Лелекоподібні Сісоniiformes - включає десять видів, що зустрічаються у заказнику лелека білий (Сiсопia ciconia), лелека чорний (C. nigra), косар (Platalea leucorodia), чапля руда (Аrdea риrриrea), чапля сіра (A. cinerea), чепури велика і мала (Egretta alba, E. garzetta), бугай (Botaurus stellaris), бугайчик (Ixobrychus minutus) та квак (Nycticorax nycticorax). Три види: чапля руда, косар і лелека чорний є рідкісними. Хоча в останні роки спостерігається збільшення чисельності рудих чапель під час осінньої міграції.
     Ряд Гусеподібні Аnseriformes - об'єднує 16 видів. З них сім видів: гуска сіра (Anser anser), лебідь-шипун (Cygnus olor), крижень (Anas platyrhynchos), чирянка мала (Anas crecca), широконіска (Anas clypeata), попелюх (Aythya ferina) і чубата (A. fuligula) - гніздові. Один вид відмічений на гніздуванні лише у 1996 р. - галагаз (Tadorna tadorna); і сім видів: лебідь-кликун (Cygnus cygnus), нерозень (Anas strepera), свищ (A. penelope), шилохвіст (A. acuta), чирянка велика (A. querquedula) гоголь (Bucephala clangula), (крех великий (Mergus merganser) та морянка (Clangula hyemalis) є пролітними.
     Ряд Хижі Fаlсопiformes - представлений 17 видами, з яких п'ять є рідкісними пролітними або випадково залітними видами: чорний шуліка (Мilvus migrans), лунь польовий (Circus cyaneus), орел-карлик (Hieraaetus pennatus), підорлик малий (Aquila pomarina), підсоколик малий (Falco columbarius) і сапсан (Falco peregrinus). Решта 11 видів є чисельніші у заказнику, і щорічно здійснюють тут міграції або прилітають на полювання: скопа (Pandion haliaetus), орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla), лунь лучний (Сircus pygargus), яструб великий (Ассiрiter gentilis), яструб малий (Ассiрiter пisus), канюк (Виtео bиtео), балабан (Falco cherrug) і підсоколик великий (Falco subbuteo). Лише два види на цій території є гніздові - це лунь очеретяний (Circus aeruginosus) і боривітер звичайний (Falco tinиппсиlus).
     Ряд Куроподібні Galiiformes - включає лише один вид: перепілка (Соturnix coturnix), що інколи залітає на територію заказника та гніздується на прилеглих територіях.
     Ряд Журавлеподібні Gruiformes - об'єднує шість видів: сірий журавель (Grus grus), пастушок (Rallus aquaticus), погонич малий (Роrzana parva), деркач (Сrex crex), водяна курочка (Gallinula chloropus), лиска (Fulica atra), більшість з яких є малочисельними або рідкісними. Гніздовими серед них є три - водяний пастушок, водяна курочка і лиска.
     Ряд Сивкоподібні Сharadriіformes - нараховує 46 видів, серед яких 31 - кулики, дев'ять - мартини і шість - крячки. Гніздових серед них 13 видів: пісочник великий (Charadrius hiaticula), пісочник малий (C. dubius), чайка (Vanellus vanellus), чоботар (Recurvirostra avosetta), коловодник звичайний (Tringa totanus), баранець звичайний (Gallinago gallinago), грицик великий (Limosa limosa), мартин звичайний (Larus ridibundus), мартин жовтоногий (L. cachinnans), чорний крячок (Chlidonias niger), білощокий крячок (С. hybrida), річковий (Sterna hirundo) та малий (S. albifrons) крячки. Пролітні види становлять більшість, з них п'ять багаточисельні: коловодник болотяний (Тringa glareola), брижач (Philomachus pugnax), побережник чорногрудий (Саlidris alpina), кульон великий (Numenius arquata), сріблястий мартин (Larus argentatus); 20 - малочисельні: сивка морська (Рluvialis squatarola), сивка звичайна (Р. арricaria), крем'яшник (Аrenaria interpres), коловодник лісовий (Тringa ochropus), коловодник великий (Т. пеbularia), коловодник чорний (T. erythropus), коловодник ставковий (Т. stagnatilis), круглодзьобий плавунець (Рhalaropus lobatus), побережник малий (Саlidris minuta), побережник білохвостий (С. teттinckii), побережник червоногрудий (C. ferruginea), побережник білий (С. аlba), баранець малий (Lymnocryptes minimus), кульон середній (Numenius phaeopus), мартин малий (Larus minutus), мартин чорнокрилий (L. fuscus), мартин морський (L. marinus), мартин сивий (L. canus), білокрилий крячок (Сhlidonias leucoptera), великий крячок (Hydroprogne caspia), і сім видів є залітними: кулик-сорока (Haematopus ostralegus), побережник ісландський (Calidris canutus), побережник болотяний (Limicola falcinellus), грицик малий (Limosa lapponica), дерихвіст степовий (Glareola nordmanni), короткохвостий поморник (Stercorarius parasiticus) і мартин каспійський (Larus ichthyaetus). Cтатус лише одного виду, а саме набережника (Actitis hypoleucos), не визначений. Цей вид гніздувався тут у 80-х роках, тепер він присутній у гніздовий період, але гніздування не доведене.
     Ряд Голубоподібні Соlumbіformes - представлений п'ятьма залітними видами: припутень (Соlитbа раlитbиs), голуб-синяк (С. oепаs), сизий голуб (С. livia), горлиця садова (Streptopelia decаосtо) та звичайна (S. turtur).
     Ряд Зозулеподібні Сuculiformes - означений тільки звичайною зозулею (Сисиlus сапоrus).
     Ряд Серпокрильцеподібні Арodiformes - представлений лише перелітними особинами чорних серпокрильців (Aриs ариs).
     Ряд Сиворакшеподібні Соrасiiformes - виявлено лише один вид - бджолоїдку (Merops apiaster).
     Ряд Одудоподібні Upupiformes - виявлено єдиний з даного ряду вид - одуда (Uрира ерорs), молоді особини якого щорічно у серпні прилітають на жирування.
     Ряд Дятлоподібні Рiсifоrmеs - включає три види, що зрідка залітають в очеретяні зарості, це: крутиголовка (Jynx torquilla), жовна сива (Picus canus) і дятел звичайний (Dendrocopos major).
     Ряд Горобцеподібні Раsseriformes - включає 52 види птахів, з яких 35 видів - звичайні, п'ять видів - рідкісні: жовтоголова плиска (Motacilla citreola), річкова кобилочка (Locustella fluviatilis), зелений вівчарик (Phylloscopus trochiloides), пуночка (Рlасtrophenax nivalis) і гірська чечітка (Acanthis flavirostris). 40 видів - пролітні, 12 видів - залітні, а 17 - гніздові. До гніздових належать: ластівка берегова (Riparia riparia), жайворонок польовий (Alauda arvensis), щеврик лучний (Anthus pratensis), жовта плиска (Motacilla flava), галка (Corvus monedula), кобилочки солов'їна (Locustella luscinioides), річкова та кобилочка-цвіркун (L. naevia), очеретянки лучна (Acrocephalus schoenobaenus), чагарникова (A. palustris), ставкова (A. scirpaceus) і велика (А. arundinaceus), трав'янки лучна (Saxicola rubetra) та чорноголова (S. torquata), кам'янка звичайна (Oenanthe oenanthe), вусата синиця (Panurus biarmicus) і очеретяна вівсянка (Emberiza schoeniclus). До рідкісних залітних птахів належить очеретянка індійська (Acrocephalus agricola), одного дорослого самця якої було відловлено і закільцьовано влітку 1999 р. і ще одного птаха у 2002 р.

 

 
zoomus@franko.lviv.ua Вверх
Webm@ster