Історія кафедри генетики та біотехнології

Практикум з цитогенетики проводить доц. Білоконь О.М., 1979 р.

Підготовка до лекції, доц. Стенчук М.М., 1980.

Спецкурс "Молекулярна еволюція" читає проф.В.А.Ратнер (Новосибірський університет), 1981 р.

На лекції із спецкурсу. Випускники 1983 р.: Журило О., Мікутська Т., Петров М. Після захисту дипломної роботи.

Лабораторні заняття на кафедрі. Назарук А., Кубрак Г. (1983 р.)

Учасники V Всесоюзної дрозофільної наради (Львів, 1987).

Учасники Міжнародної конференції з генетики, селекції та генентичної інженерії продуцентів антибіотиків (Львів, 1988 р.). Зліва направо: Федоренко В. (Україна), Гоштялік З. (Чехія), Даниленко В. (Росія), Стародубцева Л. (Росія), Михалова Н. (Болгарія), Тодоров Т. (Болгарія), Тихі П. (Чехія), Мацелюх Б. (Україна), Крюгель Г. (Німеччина), Ломовська Н. (Росія), Пігац Я. (Хорватія), Шуман Г. (Німеччина), Стойчева З. (Болгарія).

Спецкурс "Генетика популяції" читає проф. Голубовський М.Д. (Новосибірський університет), 1988 р.

Лекцію читає проф. Р. Крег (США), 1988 р.

Співробітники НДЛ-45 - 1988 рік. Зліва на право: А.Ходурський, Л.Басілія, А.Фурс, В.Федоренко, А.Галичанівський, Н.Кириченко, І. Настасяк.

Святкування 20-річчя кафедри. Учасників святкування вітають студенти 3 курсу. (1996 р.)

Кафедру генетики створено у Львівському університеті імені Івана Франка в 1976 році. У 1998 році вона була перейменована у кафедру генетики та біотехнології. З 1976 по 1988 рік  нею завідувала доц. О.М. Білоконь, з 1988 по 1994 рік її очолював проф. А.А. Сибірний, а з 1994 року завідувачем кафедри є проф. В.О. Федоренко. Першими викладачами кафедри були доценти М.М. Стенчук і Д.В. Максимів. У різні роки на кафедрі викладали проф. М.В. Гончар, доценти І.Й. Гладунко, М.М. Ненчук, В.Є. Кащенко, Л.І. Басілія, кандидати біологічних наук, асистенти А.Р. Фурс, Г.Р. Щербата, А.М. Лужецький, Ю.В. Ребець, а також асистент Т.В. Коновалова.

Перший випуск відбувся на кафедрі у 1979 році. З 1979 по 2013 рік кафедра підготувала 403 фахівців-генетиків – випускників денного відділення, з них 13 іноземців – громадян Польщі, Греції, Індії, Мадагаскару, В'єтнаму, Венесуели, Еквадору. 73 випускники кафедри стали докторами і кандидатами наук. Аспірантура за спеціальністю «Генетика» почала функціонувати на кафедрі у 1981 році. З 1981 по 2012 рік її закінчило 29 чоловік.

Викладачі кафедри приділяли велику увагу модернізації навчального процесу. На кафедрі вперше в Україні уведено спецкурс (1981 рік, проф. В.О. Федоренко) та практикум (1987 рік – асист. А.Р. Фурс) з генетичної інженерії. З 1987 року почав проводитися практикум з біотехнології (проф. М.В. Гончар та доц. В.Є. Кащенко), а 2005 року – спецкурс і практикум з біоінформатики, з 2009 – 2010 навчального року читаються спецкурси з екогенетики та екобіотехнології, а з 2011 – 2012 – з геноміки та геномної інженерії. Кафедра підтримувала активні та плідні контакти з колегами-генетиками з Київського, Харківського, Одеського, Московського та Новосибірського університетів. Читати спецкурси запрошувалися відомі вчені-генетики, професори В.О. Ратнер, Л.І. Корочкін, В.Д. Жестянніков, М.Д. Голубовський, І.А. Захаров та інші. Підвищенню якості підготовки фахівців сприяла співпраця колективу кафедри і відділів Інституту біології клітини НАН України (директор інституту, член-кореспондент НАН України, проф. Сибірний А.А.), де виконували курсові і дипломні роботи, проходили практики студенти, а також виконували дисертаційні роботи аспіранти кафедри. З 1987 року функціонувала філія кафедри у цьому інституті, керівником якої був проф. А.А. Сибірний. Як бази виробничої практики і виконання курсових, дипломних і десертаційних робіт активно використовувалися низка академічних вітчизняних наукових установ м. Львова, Києва, Москви, Пущино, Одеси, Петербурга та інших міст. Починаючи з 1995 року, завдяки активним науковим контактам кафедри, більше 30 співробітників, аспірантів і студентів кафедри пройшли стажування в університетах та інститутах США, ФРН, Великої Британії, Японії, Швеції, Іспанії, Польщі та Росії.

Вже в перші роки діяльності кафедри сформувалися основні напрями наукової роботи кафедри:

  • генетика, селекція та генетична інженерія мікроорганізмів;
  • біохімічна генетика та генетика онтогенезу;
  • генетичні аспекти охорони довкілля.

Дослідження в галузі біохімічної генетики та генетики онтогенезу Drosophila melanogaster проводиться від часу заснування кафедри. У 1976 – 1989 роках вони проводилися під керівництвом доц. Білоконь О.М., а з 1990 року ними керували доценти Черник Я.І. та Максимів Д.В. У 1980 році розпочалися наукові роботи в галузі генотоксикології. Цими напрямком також керувала доц. О.М. Білоконь. З 1990 року його очолює доц. Л.С. Боднар. Створено унікальну колекцію генетичних ліній дрозофіли, яку використовують в науковій роботі та в навчальному процесі. Результати цих досліджень опубліковано у близько 300 наукових працях. За їх матеріалами підготовлено 13 кандидатських дисертацій.

Дослідження з генетики мікроорганізмів на кафедрі започаткував доц. М.М. Стенчук. У 1976 – 1986 роках він досліджував дріжджі Pichia guiliermondii. У співпраці з фахівцями Відділення регуляторних систем клітини Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна вивчено фенотиповий прояв мутантних алелей гена RIB81. Цей ген, як згодом стало відомо, є одним з головних регуляторів, що здійснюють негативний контроль флавіногенезу, а його мутантні алелі є основою для конструювання штамів-надпродуцентів вітаміну В2. Досліджувалися механізми генетичної стабільності P. guiliermondii шляхом виділення і вивчення колекції мутантів, чутливих до ультрафіолету. Ідентифіковані 5 генів, які контролюють рапараційні процеси у цих дріжджів. Шляхом гібридологічного дослідження колекції мутантів виявлено 5 груп зчеплення генів P. guiliermondii. У 1987 – 1998 роках на кафедрі під керівництвом проф. А.А. Сибірного та канд. біол. наук О.Р. Кулачковського проводилися дослідження в галузі біохімії та генетики метилотрофних дріжджів. Були виконані науково-дослідні проекти "Дослідження факторів, що впливають на ефективність біотрансформації спиртів до альдегідів метилотрофними дріжджами", "Селекція та вивчення властивостей мутантів метилотрофних дріжджів з порушенням різних етапів метаболізму метанолу", "Біохімічне, генетичне та електронно-мікроскопічне дослідження регуляції біогенезу пероксисом та метаболізму метилового і етилового спиртів у метилотрофних дріжджів", а також міжнародний проект INTAS-Україна "Вибіркова пероксисомна деградація у дріжджів".

З 1981 року на кафедрі під керівництвом проф. Федоренка В.О. проводяться дослідження у галузі генетики, селекції та генетичної інженерії актиноміцетів. На кафедрі сформувалася наукова школа «Генетика, селекція та генетична інженерія промислових мікроорганізмів». За матеріалами досліджень у цій галузі опубліковано більше 400 наукових праць, отримано 10 вітчизняних та міжнародних патентів, підготовлено дві докторські та 22 кандидатські дисертацій та низка інвестиційних проектів. 

У 1988 році при кафедрі створено дві науково-дослідні лабораторії – НДЛ генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків (завідувач – канд. біол. наук Н.В. Кириченко) та НДЛ генетики та біотехнології (завідувач – канд. біол. наук О.Р. Кулачковський). У 1999 році на базі НДЛ генети і селекції створено Міжфакультетську лабораторію електронної мікроскопії. У 1995 році на кафедрі створено Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків (науковий керівник, проф. В.О. Федоренко). Розпорядженням Кабінету міністрів України від 19 серпня 2002 року за №472-р її включено до Державного реєстру об'єктів, що становлять національне надбання України.

За період 19981 – 2013 років співробітниками і аспірантами кафедри захищено 36 дисертації.

Кафедра генетики та біотехнології була організатором проведення низки наукових конференцій та нарад. У 1987 році на базі кафедри генетики проводилися виїзне засідання пленуму Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М. Вавилова, присвячене 100-річчю з дня народження М.І. Вавилова. У жовтні 1987 року на кафедрі була проведена V Всесоюзна нарада з біології і генетики дрозофіли. У вересні 1988 року у Львівському університеті на базі кафедри пройшла Міжнародна конференція "Генетика та генна інженерія продуцентів антибіотиків", в якій взяли участь понад 60 спеціалістів з СРСР, Угорщини, Болгарії, Чехословаччини, Югославії, Німеччини. У травні 1991 року кафедра організувала і провела Робочу нараду виконавців НТП Держкомітету СРСР з народної освіти "Нова медична техніка та медичні препарати". У серпні 1998 року на кафедрі відбулась Робоча нарада виконавців проекту INTAS-Україна 95-20 за участю вчених з України, ФРН, Іспанії та США. 20 – 22 квітня 2000 року кафедрою проведено Конференцію з генетики та молекулярної біології для студентів та молодих науковців, присвячену 100-річчю генетики.

Однією з традицій кафедри є активна участь студентів в науковій роботі. Щороку на кафедрі проводилася звітна студентська наукова конференція. Активно працював студентський науковий гурток, на базі якого у 1998 році створено наукове студентське товариство "Генетичний клуб". Організатором і першим головою ради клубу був Т. Назарко. 


Історія | Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі/Cпівробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини/Оголошення