РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВЕЛИКОГО ПРАКТИКУМУ
для студентів IV курсу кафедри генетики та біотехнології

Генетичний аналіз

 1. Визначення характера успадкування (моногенного, полігенного, аутосомного, зчепленого із статтю) досліджуваної ознаки у Drosophila melanogaster.

 2. Визначення типу взаємодії генів, що контролюють досліджувану ознаку у Drosophila melanogaster.

 3. Визначення групи зчеплання, до якої належить досліджуваний ген Drosophila melanogaster.

 4. Локалізація досліджуваного гена в групі зчеплення Drosophila melanogaster.

 5. Синтез нової лінії Drosophila melanogaster, що несе декілька генетичних маркерів.

 6. Отримання ліній Drosophila melanogaster, що несуть по одному генетичному маркеру, з використанням як вихідних ліний з декількома маркерами.
Біохімічна генетика
 1. Визначення активності алкогольдегідрогенази, малатдгідрогенази, лактатдегідрогенази та фенолоксидази у самок та самців різних ліний дрозофіли та їх гібридів.

 2. Визначення спектру електрофоретичних фракцій алкогольдегідрогенази, малатдгідрогенази, лактатдегідрогенази та фенолоксидази у самок та самців різних ліний дрозофіли та їх гібридів.

 3. Визначення особливостей генетичного контролю алкогольдегідрогенази, малатдгідрогенази, лактатдегідрогенази та фенолоксидази Drosophila melanogaster в залежності від генотипу і статі особин.
Генетика та генетична інженерія мікроорганізмів
 1. Визначення титру життєздатних клітин бактерій та частинок бактеріофагів.
 2. Визначення впливу антибіотиків на життєздатність бактерій.
 3. Вплив мутагенів - ультрафіолету та N - метил - N'- нітро - N - нітрозогуанідину на життєздатність бактерій.
 4. Виділення ауксотрофних мутантів бактерій, індукованих ультрафіолетом та N - метил - N'- нітро - N - нітрозогуанідином.
 5. Виділення мутантів бактерій, стійких до антибіотиків.
 6. Вплив мутагенної обробки на антибіотичну активність штамів актиноміцетів. Селекція штамів актиноміцетів з підвищеним синтезом антибіотиків.
 7. Вплив мутагенної обробки на амілолітичну активність цвільових грибів. Селекція штамів цвільвих грибів на підвищену амілолітичну активність.
 8. Кон'югація у кишкової палички Escherichia coli. Картування генів за градієнтом їх успадкування в кон'югаційному схрещуванні.
 9. Кон'югація у актиноміцетів. Виділення та аналіз генетичних рекомбінантів.
 10. Виділення лізогенних культур бактерій та індукція профага.
 11. Виділення плазмідної ДНК з клітин кишкової палички Escherichia coli.
 12. Обробка плазмідної ДНК ендонуклеазами рестрикції.
 13. Електрофоретичний аналіз плазмідної ДНК.
 14. Клонування фрагментів ДНК в плазмідних векторах.
 15. Трансформація клітин кишкової палички Escherichia coli рекомбінантними молекулами ДНК.
 16. Отримання та регенерація протопластів актиноміцетів.
 17. Трансформація протопластів актиноміцетів плазмідними ДНК.
 18. Виділення плазмідної ДНК з міцелію актиноміцетів.
 19. Виділення сумарної ДНК з міцелію актиноміцетів.
 20. Рестрикційний аналіз сумарної ДНК актиноміцетів.
 21. Перенесення плазмід в кон'югаційних схрещуваннях між Escherichia coli та актиноміцетами.
 22. Аналіз сумарної ДНК трансформантів та транскон'югантів актиноміцетів за допомогою ДНК-ДНК гібридизації за Саузерном.Мутагенез
 1. Визначення чутливості тест - штамів Salmonella typhimurium до хімічних препаратів.
 2. Визначення частоти виникнення генних мутацій у штамів Salmonella typhimurium під дією хімічних мутагенів.
 3. Визначення мутагенної активності хімічних препаратів за допомого спот- тесту на штамах Salmonella typhimurium.
 4. Визначення мутагенної активності хімічних препаратів напівкількісним методом Еймса.
 5. Визначення мутагенної активності хімічних препаратів напівкількісним методом Еймса з метаболічною активацією in vitro за допомого мікросомальної фракції печінки щурів.
 6. Виявлення хромосомних аберацій в меристемних клітинах корінців Allium cepa за допомогою ана-телофазного методу.
 7. Індукція домінантних летальних мутацій у Drosophila melanogaster під дією хімічних мутагенів.
 8. Індукція соматичних мутацій та рекомбінацій у ліній Drosophila melanogaster.
 9. Визначення мутагенності зразків води різного походження та модельних розчинів найбільш розповсюджених хімреагентів - забруднювачів водойм.Список літератури
 1. Стент Г., Келиндар Р. Молекулярная генетика. М.: Мир, 1881.646 с.
 2. Миллер Д. Эксперименты в молекулярной генетике. М.: Мир, 1976.436с.
 3. Девис Р., Ботстайн Д., Рот Дж. Методы генетической инженерии. Генетика бактерий. М.:Мир,1984. 176с.
 4. Глазер В.М., Каменева С.В., Митронова Т.И. Большой практикум по генетике микрорганизмов. М.: Изд.-во МГУ,1977. 120с.
 5. Плазмиды. Методы/ Под ред. К.Харди. М.:Мир, 1989.267с.
 6. Маниатис Т., Фрич Э., Сембрук Дж. Методы генетической инженерии. Молекулярное клонирование. М.:Мир,1984.-480 с.
 7. Клонирование ДНК. Методы./Под ред. Д.Гловера.М.:Мир,1988.-538 с.
 8. Новое в клонировании ДНК. Методы./Под ред. Д.Гловера.М.:Мир,1989.-368 с.
 9. Анализ генома. Методы./Под ред.К.Дейвиса. М.:Мир,1990.-246 с.
 10. Short protocols in molecular biology / Ed. F.M.Ausubel et al., N.Y., John Wiley & Sons, 1995. 850p.
 11. Кieser T., Bibb M.J., Buttner M.J., Chater K.F., Hopwood D.A.. Practical Streptomyces Genetics. The John Innes Foundation. Norwich. 2000. 613p.
 12. Медведев Н.Н. Практическая генетика. М.: Наука, 1968.293 с.
 13. Смирнов В.Г.. Цитогенетика. М., Высш. шк. 1991.
 14. Гостимский С.А., М.И.Дьякова, Е.В.Ивановская, М.А.Монахова. Практикум по цитогенетике. М., Из- дво МГУ, 1974.
 15. Макгрегор Г., Варли Дж. Методы работы с хромосомами животных. М., Мир, 1986
 16. Орлова Н.Н. Генетический анализ. М.: Изд-во МГУ, 1991, 317 с.
 17. Тихомирова М.М. Генетический анализ. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1990, 280 с.
Робоча навчальна програма з великого практикуму
для студентів VI курсу заочного відділення кафедри генетики та біотехнології
 1. Морфологічні мутації у дрозофіли.
 2. Виготовлення препаратів політенних хромосом слинних залоз личинок дрозофіли.
 3. Дослідження каріотипів рослинних та тваринних організмів ( цибулі, бобу, гороху, пшениці, миші, щура).
 4. Виявлення хромосомних аберацій, що виникають під дією рубоміцину в меристемних клітинах первинних корінців цибулі Alium cepa, за допомогою анателофазного методу.
 5. Визначення мітотичного індексу у меристемі корінців цибулі Alium cepa.
 6. Виготовлення тимчасових препаратів клітин слизової оболонки рота людини для дослідження статевого хроматину.
 7. Дослідження каріотипу людини і побудова каріограм з метафазних пластинок лімфоцитів людини в нормі і при синдромах Дауна, Кляйнфельтера, Шерешевського - Тернера.
Список літератури
 1. Смирнов В.Г. Цитогенетика. М., Высш. шк. 1991.
 2. Гостимский С.А., М.И.Дьякова, Е.В.Ивановская, М.А.Монахова. Практикум по цитогенетике. М., Из- дво МГУ, 1974.
 3. Макгрегор Г.,.Варли Дж. Методы работы с хромосомами животных. М., Мир, 1986
 4. Орлова Н.Н. Генетический анализ. М.: Изд-во МГУ, 1991.
 5. Тихомирова М.М. Генетический анализ. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1990.

Програму склали доц. Боднар Л.С. та асист. Щербата Г.Р.Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі і співробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини Оголошення