Максимів Дарія Володимирівна

Доцент кафедри генетики та біотехнології, кандидат біологічних наук
Телефон: +38(0322)794768
Факс: +38(0322)971795
е-пошта: genetic@franko.lviv.ua

    Народилася в 1947 році у Львові. В 1972 р. закінчила кафедру біохімії Львівського університету ім.І.Франка. З 1976 по 1988 роки працювала асистентом кафедри генетики ЛДУ ім.І.Франка. В 1981 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Електрофоретична характеристика і ферментативна активність деяких NAD-залежних дегідрогеназ в онтогенезі Drosophila melanogaster" (наукові керівники - проф. Сухомлинов Б.Ф., проф. Белоконь О.М.). З 1988 р.- доцент кафедри генетики. Читає загальні курси "Генетика", "Біологія індивідуального розвитку" для студентів біологічного факультету, спецкурси "Генетика онтогенезу", "Генетика людини з основами медичної генетики", "Цитогенетика" та проводить лабораторний спецпрактикум на дрозофілі та практикум з цитогенетичних досліджень для студентів кафедри генетики та біотехнології. Для студентів філософського факультету читає лекції з загального курсу "Сучасні проблеми біології". В 1989 р. стажувалася в Інституті загальної генетики (Москва), в 1992 р. - Інституті Біології гену (Москва), а в 1996 р. - в Інституті регуляторних систем клітини НАН України (Львів). У 2007 році проходила стажування у відділі біохімії університету Вашингтона (Сіетл, США). Була співкерівником теми" Дослідження молекулярно-генетичних механізмів рекомбінаційних та транспозиційних процесів у дрозофіли" (Міністерство освіти і науки України), виконавцем наукових робіт проекту INTAS-Україна 96-1459 "Дегенерація і регенерація мозку: молекулярно-генетичний аналіз у дрозофіли", а також співвиконавцем досліджень по темі: "Дрозофіла як модельна система м'язевої дистрофії: молекулярно-гентичний аналіз дистрофін-дистрогліканового комплексу" (CRDF 2005).
     Під її керівництвом захищено три кандидатські дисертації (1 – у 1996 р., 2 – у 2009 р.). Галузі наукових інтересів - біохімічна та молекулярна генетика старіння, механізми нестабільності геному дрозофіли, нейрогенетика. В 1998 р. виграла грант Соросівського доцента. 


Список основних публікацій за 2003 - 2009 роки.
 1. Щербакова О., Максимів Д., Черник Я. Активність синтази оксиду азоту в нейродегенеративних мутантів та мух дикого типу Drosophila melanogaster // Вісник Львівського ун-ту: серія біологічна. 2003. Вип. 34. С.100-107.
 2. Максимів Д., Радиш В., Кучеренко М., Черник Я., Щербата Г. Дослідження впливу фармакологічних препаратів різних напрямків дії на динаміку розвитку нейродегенерацій у Drosophila melanogaster // Вісник Львівського ун-ту: серія біологічна. 2003. Вип. 34. С. 108-113.
 3. Максимів Д. В., Матійців Н. П., Кучеренко М. М., ,Радиш В.В., Черник Я. І., Щербата Г. Р., Гасуль Є.Р., Макаренко О.М. Вплив нейропротекторів арісепту, церебролізину і карнозину на тривалість життя та динаміку появи змін у мозку нейродегенеративних мутантів Drosophila melanogaster // Архів псих. 2003. Т.9. №4. С.71-76.
 4. Щepбaтa Г.Р., Матийцив Н.П., Чepник Я.И., Maкcымив Д.В. Химически индуцированный мутагенез у Drosophila melanogaster с целью получения мутантов с изменениями в структуре мозга // Генетика. 2004. Т.40. № 9. С. 1280-1285.
 5. Щepбaтa Г.Р., Матийцив Н.П., Чepник Я.И., Яценко А.С., Радыш В.В., Кучеренко М.М., Maкcымив Д.В. Генетический анализ нейродегенеративных мутантов Drosophila melanogaster по Х-хромосоме, индуцированных этилметансульфонатом и нитрозоэтилмочевиной // Генетика . 2004. Т.40. № 9. С.1286-1292.
 6. Щербакова О.В., Вербовицька Ю.В., Максимів Д.В., Черник Я.І., Степаненко Л.В., Влох І.Й. Роль ферментів антиоксидантного захисту у процесах нейродегенерацій. // Архів псих. 2004. Т.10, № 1(36). С.156-160.
 7. Радиш В., Ступницька І., Кучеренко М., Плахта О., Макаренко О., Гасуль Е., Максимів Д., Черник Я. Вплив препарату Адемент і його низькомолекулярних фракцій на розвиток нейродегенеративних процесів у мутантів Drosophila melanogaster // Цитологія і генетика. - 2005. - Т.39, №4. - С.45-52.
 8. Плахта О.Л., Магорівська І.Б., Кучеренко М.М., Кушнір А.М., Максимів Д.В., Черник Я.І., Макаренко О.М. Вплив церебралу на нейродегенеративні процеси в мозку мутантів Drosophila melanogaster. - Фактори експериментальної еволюції організмів. - Київ: Логос. - 2006. - Т.3. - С. 403-408.
 9. Максимів Д.В., Голуб Н.Я., Магорівська І.Б., Ступницька І.І., Щербакова О.В., Черник Я.І.  Drosophila melanogaster. – модель для  молекулярно-генетичних досліджень нейро- та міопатій // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. пр. – К.: Логос, 2007. – Т.1. – С.269-272.
 10. Матійців Н.П.,. Максимів Д.В «Генетичний аналіз Х-зчепленних мутантів Drosophila melanogaster групи sws» // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. пр. – К.: Логос, 2007. – Т.1. – С. 276-280.
 11. Кучеренко М., Яценко А., Руохола-Бейкер Х., Максимів Д., Черник Я. Drosophila melanogaster як модельна система для пошуку модифікаторів дистрофін-дистрогліканового комплексу// Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2008. –  Вип. 46. – С. 71-77.
 12. Максимів Д.В., Макаренко О.М., Плахта О.Л. Особливості комбінованого впливу пірацетаму, церебралу та верапамілу на дегенеративні процеси в мозку Drosophilamelanogaster.// Вісник Укр. т-ва генетиків та селекціонерів ім.М.І.Вавилова. – К.: 2008, №1, С.65-72.
 13. Kucherenko M., Pantoja M., Yatsenko A., Shcherbata H., Fischer K.A., Maksymiv D.V., Chernyk Ya.I., Ruochola-Baker H. Genetic modifier screens reveal new components that interact with the Drosophila Dystroglycan-Dystrophin complex // PLOS.– 2008. – Vol.3, Is.6. – P.2418-2432.  
 14. Матийцив Н.П., Магоривская И.Б., Щербакова О.В., Черник Я.И., Максымив Д.В. Генетический анализ нейродегенеративных мутантов Drosophila melanogaster по 3-й хромосоме, индуцированных этилметансульфонатом // Генетика. - 2009. - Т.45, №2. - С.196 - 202.
 15. 2. Плахта Е.Л., Кушнир А.Г., Максымив Д.В., Макаренко А.Н., Голуб Н.Я., Черник Я.И. Динамика нейродегенеративных процессов и продолжительность жизни мутантовDrosophilamelanogaster при влиянии церебрала в комбинации с другими фармакологическими препаратами // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2009. – Т.72, № 2. – С.16 – 19.
 16. Щербакова О.В., Матійців Н.П., Максимів Д.В. Виявлення механізмів клітинної смерті у нейродегенеративних мутантів Drosophilamelanogaster // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр./ Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім.М.І.Вавилова. – К.: Логос, 2009. – Т.7. – С.435–438.
 17. Максимів Д.В., Макаренко О.М., Черник Я.І. Корекція розвитку нейродегенеративних процесів у мутантів Drosophila melanogaster за допомогою комбінованої поетапної дії лікарських засобів // Архів психіатрії. – 2010. – 1(60). – С. 29–33.

Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі і співробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини Оголошення